Skip to content

Postoje a vyjadrenia SGPS

Vyjadrenie SGPS k pripravovaným zmenám interrupčného zákona

Skupina poslancov národnej rady predložila na rokovanie nášho parlamentu návrh zákona „o pomoci tehotným ženám“. Po obsahovej stránke ide o úpravy, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia u nás dlho platného zákona o umelom prerušení tehotnosti. Vedenie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, ako predstaviteľa vrcholnej odbornej komunity, sa týmito návrhmi už opakovane zaoberal, pretože boli v Národnej rade Slovenskej republiky za posledné roky prerokovávané už opakovane. Predstavitelia Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, tak ako predtým, i teraz zastávajú názor, že doteraz u nás platný zákon o umelom prerušení tehotnosti je moderný a spĺňa všetky požiadavky dnešnej doby. Naše zákony upravujúce tento problém sú vo vyspelom svete považované za moderné, dostatočne vystihujúce potreby dnešnej vyspelej spoločnosti, za čo sme ako krajina svetovými medicínskymi a odbornými spoločnosťami vysoko hodnotení a uvádzaní ako vzor. Nevidíme preto dôvod na to, aby boli doteraz platné a praxou overené zákonné ustanovenia menené. Jedinú potrebnú novinku pre opodstatnený zásah do našich zákonných ustanovení o umelom prerušení tehotnosti priniesol so sebou medicínsky pokrok. Celý moderný svet v tejto indikácii čoraz viac využíva modernejšie a bezpečnejšie medicínske postupy ako je u nás využívaný chirurgický zákrok, a to je tzv. potratová tabletka. Jej legalizáciu považujeme za jediný dôvod na zákonné zmeny.

Výbor Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej-spoločnosti

Adresa sekretariátu SGPS

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com

medconnect-foto (1)