Skip to content

Štatút pôct a cien

ŠTATÚT udeľovania pôct a cien Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej odborných spoločností, spolkov lekárov a farmaceutov (OZ SLS)

Slovenská lekárska spoločnosť:
 1. podporuje
  zvyšovanie profesionálnej úrovne a rozvoj vedeckej a odbornej práce svojich členov,
 2. oceňuje
  – všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti a publikačnú a prednáškovú aktivitu v medicínskych a farmaceutických vedných odboroch,
  – zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti, jej odborných spoločnosti a spolkov udeľovaním cien a pôct.

I. Čestnú cenu akademika T.R. Niederlanda udeľuje Predsedníctvo SLS ako najvyššiu cenu špičkovým odborníkom za dlhodobú významnú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicíny a farmácie, ktorá dosiahla všeobecné uznanie.
Návrh na jej udelenie predkladá Predsedníctvu SLS komisia, na základe súťaže, ktorú vyhlasuje Predsedníctvo SLS podľa osobitne schválených kritérií.
Cena sa odovzdáva spravidla na Kongrese SLS. Je spojená s udelením diplomu a prípadne aj s prednáškou laureáta.. Cena je určená vo výške 20.000,– Sk. Diplom sa vyhotovuje v jednom vyhotovení v latinskom jazyku. Podpisuje ho prezident SLS a vedecký sekretár SLS.
Cena môže byť udelená len jednému kandidátovi ročne.

II. Pocty:

1. Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje Predsedníctvo SLS členom SLS , právnickým alebo fyzickým osobám za organizačnú a odbornú aktivitu a za zásluhy pri budovaní SLS, jej odborných spoločnosti a spolkov, s osobitným zreteľom na dosiahnuté výsledky vo vedeckej a odbornej práci a v neinštitucionálnom vzdelávaní.
Udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov, po získaní predchádzajúcich pôct, alebo pri významnom vedeckom podujatí, prípadne inom jubilejnom odbornom podujatí.
Návrhy na jeho udelenie predkladá Predsedníctvo SLS, alebo výbory OZ SLS.
Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti sa vyhotovuje v jednom vyhotovení v latinskom jazyku a podpisujú ho prezident SLS a vedecký sekretár SLS. Je poctou bez nároku na finančnú odmenu.

2. Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS udeľuje Predsedníctvo SLS na návrh výboru odbornej spoločnosti:

 • členom SLS za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj odbornej spoločnosti, najmä jej odborného pôsobenia pri organizovaní odborných vedeckých podujatí a
 • iným fyzickým a právnickým osobám za dlhodobý prínos k rozvoju odboru a vzájomných partnerských kontaktov.

Čestné členstvo odbornej spoločnosti sa vyhotovuje v jednom vyhotovení v latinskom jazyku.
Podpisuje ho prezident SLS , vedecký sekretár SLS a prezident ( predseda) príslušnej odbornej spoločnosti.
Čestné členstvo odbornej spoločnosti je poctou bez nároku na finančnú odmenu.

3. Čestné členstvo Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje ho Prezídium SLS najmä členom SLS za významné aktivity a zásluhy v prospech SLS na konkrétne funkčné obdobie Prezídia, ktoré ho môže opakovane predĺžiť.

4. Čestné členstvo výboru odbornej spoločnosti, výboru sekcie odbornej spoločnosti, výboru spolku lekárov a výboru spolku farmaceutov (SLS) udeľuje výbor príslušných organizačných zložiek fyzickým osobám, najmä členom SLS za významné aktivity a zásluhy v prospech príslušnej organizačnej zložky SLS na konkrétne funkčné obdobie.

5. Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti udeľuje Predsedníctvo SLS členom SLS, právnickým alebo fyzickým osobám za dlhoročnú činnosť vo výbore organizačnej zložky SLS, za zásluhy o rozvoj medicínskych a farmaceutických vied a spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami. Medaila je bronzovej farby. Na averznej strane je vyrazený dátum 5hoLEDNA 1833 a na obvode text : MEJMEŽ LÁSKU A NÁKLONNOST K NAŠIM LÉKAŘSKÝM VĚDÁM A NÁUKÁM, ČEŇMEŽ NÁRODNOST A JAZYK NÁŠ J.B.GUOTH. Medaila sa udeľuje s diplomom, ktorý je vyhotovený v jednom vyhotovení a podpisujú ho prezident SLS a vedecký sekretár SLS. Udeľuje sa bez nároku na finančnú odmenu.

6. Medaily SLS:

Medaily SLS udeľuje Predsedníctvo SLS na základe vlastného návrhu, alebo návrhu výboru odbornej spoločnosti, alebo spolkov svojim členom, právnickým a fyzickým osobám za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore, za odborný a vedecký prínos v procese neinštitucionálneho vzdelávania a za zásluhy o budovanie a rozvoj kontaktov s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí, pri životných jubileách, významných pracovných výročiach, jubilejných a iných odborných podujatiach.

 • Zlatá medaila je ocenením prvého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov.
 • Strieborná medaila je uznaním druhého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu 60 rokov.
 • Bronzová medaila je uznaním tretieho stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu 50 rokov.

Medaily SLS (zlatá, strieborná, bronzová) sú vyhotovené podľa návrhu akad. sochárky Ľ. Cvengrošovej.
Na averznej strane je zobrazená postava gréckeho zakladateľa lekárstva Hippokrata s otvorenou knihou v pravej ruke, v ľavej ruke s palicou v podobe barle, okolo ktorej je obkrútený had. Okolo postavy je uvedené meno „HIPPOKRATES“. Na reverznej strane medaily je v strede stojatá vavrínová ratolesť, ktorej dolnú polovicu pretína nápis „PROPTER MERITA“ a okolo ratolesti a nápisu je vypísaný názov udeľujúcej inštitúcie „SOCIETAS MEDICORUM SLOVACIAE“.
Medaily SLS sa udeľujú s diplomom, ktorý je vyhotovený v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a podpisuje ho prezident SLS a vedecký sekretár SLS. Neprislúcha k nim finančná odmena.

7. Medaily organizačných zložiek SLS

Organizačné zložky SLS môžu udeľovať svojim členom alebo iným fyzickým a právnickým osobám vlastné medaily na základe rozhodnutia výboru OZ. III. Ceny:

1. Ceny Predsedníctva SLS :

 • Kostlivého cena sa udeľuje spravidla za prácu z chirurgických odborov pri príležitosti konania Kostlivého dňa v decembri každého roku.
 • Dérerova cena sa udeľuje za prácu v oblasti internej medicíny pri príležitosti konania Dérerovho memoriálu v marci každého roku.
 • Jesseniova cena sa udeľuje spravidla za prácu z oblasti teoretických odborov pri príležitosti, ktorú určuje organizačná zložka predkladajúca návrh.
 • Reimanova cena sa udeľuje spravidla za prácu v oblasti preventívnej medicíny a odovzdáva sa pri príležitosti konania Reimanových dní, spravidla v októbri každého roku.
 • Guothova cena je určená mladým členom SLS, ktorí v roku publikovania súťažnej práce neprekročili 35 rokov. Tematicky môže patriť do ktorejkoľvek vedeckej medicínskej oblasti. Cena sa odovzdáva spravidla na kongrese SLS.
 • Korecova cena sa udeľuje za prácu, ktorá je prínosom v oblasti diagnózy a terapie diabetes mellitus pri príležitosti, ktorú určuje organizačná zložka predkladajúca návrh.
 • Cena pre ostatných zdravotníckych pracovníkov sa udeľuje za publikované práce, ktoré vynikajú odbornou úrovňou.

Ceny Predsedníctva SLS sa udeľujú členom SLS za monografické publikácie, alebo za súbor prác, ktoré boli predložené do súťaže a ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Súťaž vyhlasuje Predsedníctvo SLS, ktoré oboznámi výbory odborných spoločnosti, spolkov lekárov alebo spolkov farmaceutov s podmienkami súťaže a termínmi predkladania návrhov. Ceny Predsedníctva schvaľuje Predsedníctvo SLS na základe návrhov výborov príslušných odborných spoločností, alebo spolkov, prípadne na vlastný návrh a sú spojené s udelením diplomu a odmeny podľa tohto štatútu.

2. Významná zdravotnícka udalosť roka

Cenu udeľuje Predsedníctvo SLS najmä členom SLS (jednotlivcovi alebo kolektívu.) za tvorivú odbornú činnosť, ktorej efekt sa prejavil v predchádzajúcom roku. Návrh na udelenie ceny podáva jednotlivec alebo kolektív zdravotníckych pracovníkov, výbor odbornej spoločnosti – organizačnej zložky SLS, prípadne vedúci (vedenie) pracoviska alebo občania, ktorým priniesla konkrétna udalosť značný prospech. Návrh na udelenie ceny obsahuje :

 • definíciu udalosti,
 • mená a priezviska realizátorov (autorov) významnej udalosti (činu, diela),
 • miesto udalosti (pracovisko, sídlo , prípadne odbornú spoločnosť(organizačnú zložku SLS),
 • charakteristiku a podrobnejší opis udalosti (činu, diela),
 • prínos významnej udalosti.

O udelení ceny rozhoduje Predsedníctvo SLS. Cena pre jednotlivca je určená vo výške 10.000,- Sk a pre kolektív vo výške 15.000,-Sk.

3. Ceny organizačných zložiek SLS

Výbory organizačných zložiek vyhlasujú súťaž o:

 • Cenu odbornej spoločnosti za uplynulý rok alebo
 • Cenu spolku lekárov ( spolku farmaceutov ) za uplynulý rok, pričom sa riadia vlastnými štatútmi.
 • Cena Oľgy Ďuržovej je čestnou cenou Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Cena odbornej spoločnosti sa udeľuje spravidla za najlepšiu odbornú publikáciu, ktorá vyšla členovi ( kolektívu ) v predchádzajúcom roku.
Cena spolku lekárov, spolku SZP alebo spolku farmaceutov sa udeľuje spravidla za najlepšiu odbornú prednášku prednesenú členom ( kolektívom ) na pôde spolku v predchádzajúcom roku.
Cena Oľgy Ďuržovej sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier za podporu a rozvoj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. O jej udelení rozhoduje výbor Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.
Ceny organizačných zložiek SLS môžu mať tri stupne o ktorých rozhoduje príslušný výbor. Odovzdávajú sa s diplomom.
Výbory organizačných zložiek SLS sú povinné oboznámiť členskú základňu s podmienkami súťaže , termínmi predkladania návrhov a výškou ceny pre všetky stupne.

IV. Všeobecné ustanovenia:

 1. Práce sú súčasťou návrhu na udelenie cien Predsedníctva a predkladajú sa v jednom vyhotovení.
 2. Registráciu udelených cien a pôct Predsedníctva SLS, vyhotovovanie diplomov a výplatu cien zabezpečuje Sekretária SLS.
 3. Organizačné zložky SLS sú povinné predkladať Sekretariátu SLS :
  • vlastný štatút pôct a cien a jeho aktualizáciu,
  • návrhy cien a pôct,
  • doklady (vrátane kópie prác) o udelení cien a pôct za účelom ich registrácie na SLS.

V Bratislave dňa 12. 04. 2005

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Prezident SLS

Návrh bol schválený na Predsedníctve SLS 6. 4. 2005

Hierarchia pôct a cien je podľa ich hodnoty nasledovná:

I. Čestná cena akademika T. R. Niederlanda

II. Pocty:

 1. Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti,
 2. Čestné členstvo Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti,
 3. Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS,
 4. Čestné členstvo výboru odbornej spoločnosti, výboru sekcie odbornej spoločnosti, výboru spolku lekárov a výboru spolku farmaceutov (SLS),
 5. Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti ,
 6. Medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti :
  • zlatá,
  • strieborná,
  • bronzová.
 7. Medaily organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti

III. Ceny:

 1. Ceny Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti :
  • Dérerova
  • Reimanova
  • Jesseniova
  • Kostlivého
  • Guothova
  • Koreca
  • Významná zdravotnícka udalosť roka
  • pre ostatných zdravotníckych pracovníkovCeny Predsedníctva SLS sú vo výške 5.000,- Sk.
 2. Ceny organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti :
  • Cena odbornej spoločnosti ,
  • Cena spolku lekárov alebo spolku farmaceutov,
  • Ceny sekcií pre ostatných zdravotníckych pracovníkov
   Ceny sa udeľujú za najlepšiu prednášku alebo najlepšiu publikáciu.