Skip to content

Sekcie

SGPS má v súčasnosti 14 odborných sekcií. Sú integrálnou súčasťou SGPS SLS, ktorej organizačne podliehajú. Ich činnosť sa riadi stanovami SLS a SGPS. Jednotlivé sekcie vedie volené predsedníctvo, na čele ktorého je predseda. Za členstvo v každej odbornej sekcii platia členovia SGPS poplatok 1,- Eur ročne, ktorý sa uhrádza na konto SLS spolu s ostatnými poplatkami SLS. Členstvo v sekciách je dobrovoľné, každý člen SGPS môže byť členom ľubovoľného počtu odborných sekcií.

V prípade záujmu o členstvo a činnosť v niektorej zo sekcií SGPS vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju poštou, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu SLS (Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, e-mail: secretarysma@sls.sk ).

Voľby predsedníctiev odborných sekcií SGPS na obdobie 16. 5. 2023 -15. 5. 2027

Sekcia antikoncepcie (kód 1796)

Predseda: MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Sanatórium KOCH, Gyn.-pôrod. nemocnica, Partizánska 27, 811 03 Bratislava

+421 2 54640061-62

Členovia: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD, MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Členovia: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD, MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Zoznam – Sekcia antikoncepcie (01796) 10.1.2022

Sekcia asistovanej reprodukcie (kód 1789)

Predseda: MUDr. Peter Harbulák, PhD.

GYN-FIV a.s., Trnavská cesta č.106, 82101 Bratislava

+421 2 50102900

Členovia: Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MUDr. Silvester Galo, PhD.

Členovia: Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MUDr. Silvester Galo, PhD.

Zoznam – Sekcia asistovanej reprodukcie (01789) 10.1.2022

Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie (kód 1778)

Predseda: MUDr. Jozef Jendrušák

OGAMA, Kyjevské námestie 9, 974 04 Banská Bystrica

+421 48 390 4995 (tel./fax)

Členovia: MUDr. Ctirad Mokráš, MUDr. Jozef Adam, PhD., MUDr. Ladislav Masák, CSc., MUDr. Ľudovít Janek

Členovia: MUDr. Ctirad Mokráš, MUDr. Jozef Adam, PhD., MUDr. Ladislav Masák, CSc., MUDr. Ľudovít Janek

Zoznam – Sekcia cervikálnej patol. a kolposkopie (01788) 10.1.2022Zoznam členov

Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria (kód 1790)

Predseda: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

+421 2 6867 2361

Členovia: Doc. MUDr. Aleksandra Krištúfková, PhD., MUDr. Valéria Mýtniková

Členovia: Doc. MUDr. Aleksandra Krištúfková, PhD., MUDr. Valéria Mýtniková

Zoznam – Sekcia gynekol. endokrinol. a klimaktéria (01790) 10.1.2022 (2)

Sekcia gynekologickej onkológie (kód 1792)

Predseda: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Gyn. pôrod. klin. FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

+421 37 6545 203-4

Členovia: MUDr. Tibor Bielik, PhD., MUDr. Jozef Adam, PhD.

Členovia: MUDr. Tibor Bielik, PhD., MUDr. Jozef Adam, PhD.

Zoznam – Sekcia gynekolog. onkológie (01792) 10.1.2022

Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich (kód 1772)

Predseda: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

02 6867 3679

Členovia: MUDr. Tibor Feldmár, Doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Členovia: MUDr. Tibor Feldmár, Doc. MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Zoznam – Sekcia gynek. detí a dospievajúcich (01772) 10.1.2022

Sekcia infekčných ochorení v gynekológii a pôrodníctve (kód 1774)

Predseda: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

02 6867 3679

Členovia: Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MUDr. Michal Kliment, CSc., MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Členovia: Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MUDr. Michal Kliment, CSc., MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Zoznam – Sekcia infekč. choroby v gyn.-pôrod. (01774) 10.1.2022

Sekcia mladých gynekológov (kód 1795)

Predseda: MUDr. Adam Adamec

ISCARE, a.s., Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

+421 2 59207800

Členovia: MUDr. Pavel Doležal, PhD., MUDr. Pavol Babej

Členovia: MUDr. Pavel Doležal, PhD., MUDr. Pavol Babej

Zoznam – Sekcia mladých gynekológov (01795) 10.1.2022
entogslovakia.com

Sekcia perinatálnej medicíny (kód 1709)

Predseda: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

+421 2 6867 2725

Členovia: MUDr. Peter Kaščák, PhD., Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Členovia: MUDr. Peter Kaščák, PhD., Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Zoznam – Sekcia perinatálnej medicíny (01709) 10.1.2022

Sekcie pre liečbu a diagnostiku endometriózy (kód 1794)

Predseda: MUDr. Róbert Paldia, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

+421 2 6867 3679

Členovia: MUDr. Jozef Adam, PhD., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

Členovia: MUDr. Jozef Adam, PhD., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

Zoznam – Sekcia pre diagnostiku a liečbu endometriózy (01794) 10.1.2022

Sekcia senológie (kód 1793)

Predseda: Prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

+421 2 48234349

Členovia: Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., MUDr. Ľudovít Janek

Členovia: Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., MUDr. Ľudovít Janek

Zoznam – Sekcia senologická (01793) 10.1.2022

Sekcia urogynekológie (kód 1791)

Predseda: prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

+421 55 640 3615

Členovia: MUDr. Ján Galád, PhD., MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH.

Členovia: Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH., MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH.

Zoznam – Sekcia urogynekológie (01791) 10.1.2022
urogynekologia.sk

Sekcia UZV diagnostiky (kód 1773)

Predseda: MUDr. Anton Čunderlík, PhD.

1.gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Limbova 5, 833 05 Bratislava

+421 2 59542271

Členovia: Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., Prof. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD., Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Členovia: Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., Prof. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD., Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Zoznam – Sekcia ultrazvukovej diagnostiky (01773) 10.1.2022

Sekcia gynekologickej endoskopie (kód 1775)

Predseda: MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311, 022 16 Čadca

+421 41 46 04 511

Členovia: MUDr. Peter Kaščák, PhD., MUDr. Jozef Adam, PhD., Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH., MUDr. Ján Králik

Členovia: MUDr. Peter Kaščák, PhD., MUDr. Jozef Adam, PhD., Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH., MUDr. Ján Králik

Zoznam – Sekcia gynekolog. endoskopie (01775) 10.1.2022