Skip to content

Kontakt

Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
 
Adresa:
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Registrácia:

Min. vnútra SR dňa 25.2.2000; VSS/1-900/90-16530

IČO: 31802800
DIČ: 2021515243

Bank. spojenie:
Tatrabanka a.s., Bratislava, Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava
Č.ú: 2662455126/1100
IBAN: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATR SK BX

Adresa sekretariátu SGPS:

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4

Slovensko tel.: +421 2 6867 3679
e-mail: sekretariatsgps@gmail.com

Prezident SGPS:

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika

LFUK A UN Bratislava
Antolská 11
851 07 Bratislava 

tel: +421 2 6867 2725
e-mail: redecha.martin@gmail.com

Vedecký sekretár SGPS:

doc. MUDr. Alexandra Krištúfková PhD.,

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika

LFUK A UN Bratislava
Antolská 11
851 07 Bratislava 

Slovenská lekárska spoločnosť

Cukrová 3
813 22 Bratislava
Slovensko

e-mail: secretarysma@sls.sk
ústredňa: +421 2 5263 5603, +421 2 5292 2017, +421 2 5292 2019
sekretariát SLS: +421 2 5292 2020
prezident SLS: +421 2 5292 2012
faxové číslo SLS: +421 2 5263 5611
faxové číslo kongresové odd.: +421 2 5292 2022