Skip to content

Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

Termín: 08. – 09. apríl 2021
Miesto: Online na amedi.sk
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com