Skip to content

Problematika ambulantného gynekológa – XXIV. celoštátna vedecko-odborná schôdza – Aktuálne výzvy v súčasnom pôrodníctve

Dátum konferencie: 12. február 2022
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Ružinov

Termín: 12. február 2022
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Ružinov
Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com