Skip to content

Problematika ambulantného gynekológa. XXV. celoštátna vedecko-odborná schôdza – Interdisciplinárna problematika v gynekológii a pôrodníctve

Dátum konferencie: 4. február 2023
Miesto: Bratislava

Termín: 4. február 2023
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Ružinov
Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com