Skip to content

VITA NOVA – Medzinárodná konferencia asistovanej reprodukcie

Termín: 21.-22. október 2021

Miesto: Bratislava

Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com