Skip to content

Postupy schválené MZSR

Prevencia, diagnostika a liečba peripartálneho krvácania 1. revízia

Adresa sekretariátu SGPS

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com

Postupy schválené MZSR